PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv
Přehled platné legislativy v oboru geodézie

Přehled platné legislativy v oboru geodézie

Není aktualizováno dle aktuálního právního stavu - lepší informace najdete zde.

Zeměměřictví

 • 200/1994 Sb. zákon ze dne 29. září 1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením - základní právní předpis upravující zeměměřictví, zeměměřické činností, práva a povinnosti při výkonu zem. činností, ověřování výsledků zem. činností, geodetické referenční systémy, porušení pořádku na úseku zeměměřictví
  • 31/1995 Sb. vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 1. února 1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením - prováděcí vyhláška plná zajímavých údajů a příloh
  • 430/2006 Sb. - nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
  • 114/1997 Sb. vyhláška Ministerstva obrany ze dne 28. dubna 1997 o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu

Katastr nemovitostí

 • 265/1992 Sb. zákon ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - zákon upravuje pojmy jako vklad, záznam a poznámka do katastru nemovitostí
 • 344/1992 Sb. zákon České národní rady ze dne 7.května 1992 o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) - základní zákon pro katastr nemovitostí ČR - definuje co to je KN ČR jeho obsah, správu, povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obnovu katastru, závaznost a poskytování údajů, porušení pořádku na úseku katastru
  • 26/2007 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška)
  • 111/2001 Sb. nařízení vlády ze dne 7. března 2001 o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel
  • 162/2001 Sb. vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. dubna 2001 o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky - podrobně popsány způsoby získávání údajů z katastru včetně ceníku dálkového přístupu
  • 430/2006 Sb. - nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
 • 359/1992 Sb. zákon České národní rady ze dne 7. května 1992 o zeměměřických a katastrálních orgánech - definuje strukturu resortních orgánů jejich věcnou a územní působnost
  • 263/2005 Sb. sdělení ČÚZK ze dne 12. září 2003, Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu

Souvislosti se stavebním zákonem

 • 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • 137/1998 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • 498/2006 Sb. vyhláška o autorizovaných inspektorech
  • 499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci staveb
  • 500/2006 Sb. vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • 501/2006 Sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
  • 503/2006 Sb. vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • 526/2006 Sb. vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • 146/2008 Sb. vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Pozemkové úpravy

 • 139/2002 Sb. zákon ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
  • 545/2002 Sb. vyhláška ze dne 12. prosince 2002 o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Metrologie a kalibrace

Informace uvedeny v samostatném příspěvku.

Související zákony


PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

D8 - 0807/II - srpen 2004 - pohled na trasu D8 - 0807/II - srpen 2004 - přeložka H124 Prosecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukce Nová Ves - nadjezd Výrobní hala TOKAI RIKA Lovosice Gabiónová zeď Dešov